PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

Psychobiotyki – nowe możliwości terapii zaburzeń afektywnych?


Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3–4), 229–242

Hanna Karakuła-Juchnowicz, Hanna Pankowicz, Dariusz Juchnowicz, Patrycja  Szachta, Teresa Małecka-Massalska

Streszczenie

W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost zainteresowania powiązaniami pomiędzy stanem mikrobioty jelitowej a zdrowiem psychicznym człowieka.

Wyniki  wielu  badań wskazują na rolę  mikrobioty w modulowaniu rozwoju mózgu,  wpływ  na jego funkcje na drodze  złożonych mechanizmów neuronalnych, endokrynnych i immunologicznych, związanych z prawidłowym działaniem osi mózgowo-jelitowej. Odkrycia te dają asumpt do poszukiwań nowych metod  terapii zaburzeń  psychicznych poprzez modyfikację składu mikrobioty przy  użyciu nowej  grupy terapeutycznej – psychobiotyków, tj. ściśle zdefiniowanych bakterii probiotycznych, które spożywane w odpowiednich dawkach wykazują wpływ na  funkcjonowanie osi jelitowo-mózgowej, a przez  ten mechanizm na stan  pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Celem artykułu było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat  możliwości zastosowania psychobiotyków w terapii zaburzeń afektywnych. Pracę podzielono na podrozdziały w celu przedstawienia analizowanej problematyki w sposób jak najbardziej klarowny i wyczerpujący:

  1. Mikrobiota jelitowa:  definicje,  skład, funkcje;
  2. Od probiotyków do psychobiotyków – ujęcie  historyczne;
  3. Mechanizmy działania psychobiotyków w badaniach przedklinicznych;
  4. Badania  przedkliniczne w modelach zwierzęcych dotyczące wpływu mikrobioty na zachowanie;
  5. Badania kliniczne w grupie zdrowych ochotników dotyczące wpływu psychobiotyków na stan psychiczny;
  6. Możliwości terapii psychobiotycznej w zaburzeniach afektywnych i perspektywy na przyszłość.

Wstępne wyniki badań budzą nadzieję, iż stosowanie psychobiotyków powiększy armamentarium psychiatry o terapeutyki zwiększające skuteczność dotychczasowego leczenia zaburzeń afektywnych.

*

Pobierz cały artykuł w formacie pdf.