PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJLEPSZE SPOSOBY RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W DOBIE PANDEMII”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu pn. „Konkurs z okazji premiery książki „Broń się!” („Konkurs”) organizowanego za pośrednictwem serwisu „Instagram” dostępnego pod adresem internetowym https://www.instagram.com/psychobiotyki/ Instagram”) oraz serwisu „Facebook” dostępnego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/Psychobiotyki-przez-%C5%BCo%C5%82%C4%85dek-do-m%C3%B3zgu-120035949850988/ („Facebook”)
1.2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, ul. Ksawerów 3, 02-627 Warszawa, NIP: 5213279690, KRS 0000180749 („Organizator”). Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka SANPROBI Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kurzej Stopki 5, 70-535 Szczecin, KRS 0000005090.
1.3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
1.5. Podmiot prowadzący portale Instagram oraz Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację i prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

2. UCZESTNICY konkursu
2.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
2.2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej jako „Uczestnik”), która:
(a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba niepełnoletnia albo nieposiadająca pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, która została przekazana Organizatorowi przed zgłoszeniem Zadania Konkursowego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) („Kodeks Cywilny”),
(b) posiada jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Instagram i/lub Facebook,
(c) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
(d) przestrzega regulaminu serwisu Instagram i/lub serwisu Facebook,
(e) wykonała Zadanie Konkursowe.
2.3. W razie wątpliwości Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do udowodnienia (udokumentowania) spełniania warunków, o których mowa powyżej. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w pkt 2.2 lit. (a)-(e) stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
2.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy i członkowie organów Organizatora.
2.5. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie indywidualnie.
2.6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 19.04.2021 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 25.04.2020 r. do godziny 23:59. W tym okresie Uczestnicy mogą odpowiadać na Zadanie Konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu trwania lub rozstrzygnięcia Konkursu, w tym terminu wyłonienia zwycięzców, w przypadku dużego zainteresowania lub dużej liczby zgłoszeń, o czym Organizator poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego za pośrednictwem serwisów Instagram oraz Facebook.
4. Zadanie konkursowe
4.1. Zadanie Konkursowe polega na:
(a) udzieleniu odpowiedzi w komentarzu na pytanie: jaki znasz najlepszy sposób radzenia sobie ze stresem w dobie pandemii?4.2. Tylko Zadanie Konkursowe opublikowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt 4.1 wezmą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub w innym miejscu niż Instagram lub Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.
4.4. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania wyłącznie 1 (jednego) Zadania Konkursowego.
4.5. Wraz z publikacją Zadania Konkursowego, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
4.6. Uczestnik zapewnia, że w chwili udostępnienia Zadania Konkursowego w ramach Konkursu oraz w okresie jego obowiązywania, a także w okresie obowiązywania Licencji (zgodnie z definicją w pkt 6.4 poniżej), Uczestnikowi będą przysługiwały pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie do tego Zadania Konkursowego.
4.7. Zgłaszając Zadanie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę i akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na profilu Organizatora na Instagramie Psychobiotyki lub na Facebooku Psychobiotyki.
4.8. Z udziału w Konkursie wyłączone są Zadania Konkursowe, które naruszają prawa lub dobra osobiste osób trzecich, naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe, zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne, zawierają przemoc lub obrażają uczucia innych osób, w tym uczucia religijne.
4.9. Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o zdyskwalifikowaniu Zadania Konkursowego niespełniającego wymogów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5. ZWYCIĘZCY I NAGRODY
5.1. Po upływie okresu wskazanego w pkt 3.1 , Organizator opublikuje na profilu na Instagramie i Facebooku fragmenty, cytaty lub pełne wypowiedzi wszystkich zgłoszeń konkursowych zamieszczonych przez Uczestników oraz nazwy/inicjały użytkowników.
5.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w formie obiektywnego wyboru najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi umieszczonych w komentarzu pod postem konkursowym przez członków Stowarzyszenia. W Konkursie wyłonionych zostanie łącznie 5 ([pięcioro]) zwycięzców, autorów najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe.
5.3. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci 1 (jednej) książki wydawnictwa Agory “Broń się! Jak dbać o swoją odporność” Margit Kossobudzkiej i Katarzyny Staszak oraz zestaw probiotyków Sanprobi Stress i Sanprobi Barrier („Nagroda”).
5.4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram lub Facebook. Każdy Zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość Organizatora o przyznaniu Nagrody oraz podania danych osobowych Zwycięzcy koniecznych do zrealizowania Nagrody: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i telefon Zwycięzcy. Brak odpowiedzi przez Zwycięzcę na wiadomość od Organizatora lub nieprzekazania wymaganych informacji w terminie [dziesięciu] 10 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora skutkować będzie utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody w Konkursie.
5.5. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom drogą pocztową na adres wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z pkt 5.4
5.4 Nieodebranie przez Zwycięzcę Nagrody do dnia 31.04.2021 r. skutkować będzie utratą praw Zwycięzcy do tej Nagrody i wszelkich przysługujących mu roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku podania błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
5.7. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany przyznanych Nagród na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
6.1. Zgłaszając Zadanie Konkursowe do Konkursu, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
(a) przysługują mu wszelkie prawa autorskie (majątkowe i osobiste) do Zadania Konkursowego, a tym samym jest uprawniony do zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu oraz jego późniejszego rozpowszechniania, bez naruszania praw (majątkowych i osobistych) osób trzecich;
(b) posiada zgody wszystkich osób, których wizerunek został wykorzystany w Zadaniu Konkursowym, na utrwalanie oraz rozpowszechnianie ich wizerunku do celów związanych z Konkursem;
(c) jako rozpowszechniający Zadanie Konkursowe jest świadomy swej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich do Zadania Konkursowego, prawa do wizerunku lub innych dóbr osobistych osób trzecich.
6.2. Zgłaszając Zadanie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego inicjałów lub fragmentów odpowiedzi konkursowej do celów związanych z Konkursem.
6.3. Zgłaszając Zadanie Konkursowe do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 1 (jednego) roku („Licencja”). Licencja obejmuje uprawnienie do korzystania przez Organizatora z Zadania Konkursowego lub jego poszczególnych elementów na następujących polach eksploatacji:
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
(c) w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego w sposób inny niż określony w lit. (b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, w serwisach społecznościowych;
6.5. Uczestnik wyraża zgodę na upoważnienie przez Organizatora innego podmiotu do korzystania z Zadania Konkursowego lub jego elementów w zakresie udzielonej Licencji.
6.6. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.
6.7. Każdy ze Zwycięzców zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem odrębnej pisemnej umowy przenoszącej wszelkie autorskie prawa majątkowe w najszerszym możliwym zakresie do nagrodzonego Zadania Konkursowego na Organizatora, w przypadku zgłoszenia przez Organizatora żądania w tym zakresie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zawarta w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Organizatora.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, ul. Ksawerów 3, 02-627 Warszawa, NIP: 5213279690, KRS 0000180749.
7.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, Uczestnik może się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail:
7.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. („RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w celu ogłoszenia wyników, rozpatrzenia reklamacji, a także wydania, zrealizowania i rozliczenia Nagród. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
7.4. Do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: http://www.sanprobi.pl/polityka-rodo
7.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Wszelkie skargi dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestnika wyłącznie w formie pisemnej na adres Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, ul. Ksawerów 3, 02-627 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs z okazji premiery książki „Bron się!” , najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia Zwycięzców.
8.2. Skarga powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego skargę, przytoczone zarzuty oraz uzasadnienie.
8.3. Organizator rozpozna skargi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich doręczenia.
8.4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub za pośrednictwem adresu e-mail Uczestnika.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
9.2. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail:
psychobiotyki@depresja.org
9.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu lub regulaminu serwisu Instagram lub serwisu Facebook, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika z udziału w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres e-mail: psychobiotyki@depresja.org
9.4. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej.
9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmiany wchodzą w życie następnego dnia od opublikowania zmienionej treści Regulaminu w serwisie Instagram oraz w serwisie Facebook.
9.6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
9.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.